Страните от Западните Балкани споделят проблеми
Published on: януари 21, 2022

Страните от Западните Балкани споделят проблеми при изземването, управлението и конфискацията на незаконно придобито имущество

Центърът AIRE и Секретариатът на RAI с подкрепата на правителството на Обединеното кралство бяха домакини на втора регионална среща с представители на водещи проекти в сферата на конфискацията на незаконно придобито имущество в Западните Балкани.

Участниците подчертаха резултатите, постигнати в процесите на реформи. Въпреки това участниците отбелязаха, че всички държави в региона продължават да се изправят пред предизвикателства при прилагането на нови механизми, въведени в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

„Юрисдикциите в Западните Балкани преминават през сериозен процес на привеждане в съответствие с международните стандарти и добрите практики в областта на възстановяването на активи. По-ефективното сътрудничество между регионалните участници, които предоставят техническа помощ, ще подкрепи юрисдикциите в региона и ще им помогне да планират и координират по-добре всички настоящи и бъдещи потребности и програми в областта на възстановяването на активи. Платформата за възстановяване на активи, която ще бъде достъпна онлайн на всички регионални езици и ще работи под егидата на проекта, реализиран от Центъра AIRE и Секретариата на RAI, ще допринесе към тези усилия с ресурси, включително законодателство, обучителни материали и публикации, като ще ги направи леснодостъпни за работещите в областта, на собствения им език“ – сподели Биляна Брейтуейт, програмен директор на Центъра AIRE за Западните Балкани.

Брейтуейт подчерта необходимостта от постоянно засилване на междурегионалното сътрудничество и улесняване на обмена на добри практики, като се вземе предвид, че страните от Западните Балкани имат сходни проблеми в дейностите за възстановяване на активи.

„Трябва да подкрепим разработването на ефективни законови и институционални рамки, както и прилагането и изпълнението на нови законодателни актове и подходи на разследване“ – каза още Брейтуейт.

Съветникът по възстановяване на незаконно придобити активи Джил Томас предостави актуална информация за проектите за техническа помощ в Западните Балкани. Съпоставката между регионалните проекти за възстановяване на активи и тематичните области на възстановяването на активи на база международните и регионалните стандарти и добри практики може да установи потребности от по-нататъшна подкрепа за възстановяването на активи в юрисдикциите от Западните Балкани. Това ще помогне да се избегне дублиране на усилия и ще осигури допълване от доставчиците на техническа помощ. Анализът потвърждава, че в региона продължават да се провеждат голям брой обучения за финансово разследване, както и такива с акцент върху проследяването на активи. Правоприлагащите органи и прокурорите все още изпитват затруднения при последяването на активи и свързването им с крайни собственици.

Необходима е допълнителна подкрепа за министерствата на правосъдието, и по-специално за отделите за международно сътрудничество, при договаряне с колегите им за сключване на двустранни, многостранни и регионални споразумения за разпределение на активи. Правоприлагащите органи и прокурорите все още отчитат, че международното сътрудничество за възстановяване на активи е едно от най-големите предизвикателства пред успешната конфискация. В анализа се подчертава още, че е необходима допълнителна подкрепа за осигуряване на оперативно междуведомствено сътрудничество.

Десислава Гоцкова, ръководител на Секретариата на RAI, подчерта значението на добрата координация между донорската общност, бенефициерите и изпълняващите партньори за осигуряване на ефективност на програмите и проектите, изпълнявани в региона.

„Регионалното сътрудничество е важно в ефективната борба против корупцията. Членовете на RAI от Западните Балкани и отвъд, включително Молдова и държавите членки на ЕС България, Хърватия и Румъния, са се ангажирали да се борят срещу корупцията и организираната престъпност в ЮИЕ заедно, като най-добрият начин да се върви напред“, каза Гоцкова.

Днес Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СООННП), Съветът на Европа, ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, Центърът за международно правно сътрудничество, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и няколко свързани с темата проекта в Европейския съюз споделиха опит като водещи изпълнители в тази област.

Източник: https://www.klix.ba/vijesti/regija/zemlje-zapadnog-balkana-dijele-probleme-u-oduzimanju-i-upravljanju-nelegalno-stecenom-imovinom/220121088