Zemlje Zapadnog Balkana dijele probleme u oduzimanju i upravljanju nelegalno stečenom imovinom
Objavljeno: 21, Januar 2022.
|BG|EN|RO|

AIRE centar i Sekretarijat Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) danas su, uz podršku Vlade Velike Britanije, bili domaćini drugog regionalnog sastanka sa predstavnicima vodećih projekata u oblasti tematike unapređenja i reforme sistema oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom na Zapadnom Balkanu.

Učesnici su istakli postignute rezultate u reformskim procesima. Istovremeno, napomenuli su da sve zemlje u regionu i dalje dijele izazove u primjeni novih mehanizama uvedenih u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Jurisdikcije širom Zapadnog Balkana prolaze kroz značajno usklađivanje sa međunarodnim standardima i dobrom praksom u oblasti povrata imovine. Efikasnija saradnja među pružaocima regionalne tehničke pomoći dodatno će podržati nadležne institucije u regionu i pomoći im da bolje planiraju i koordiniraju sve trenutne i buduće potrebe i programe oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom. Online platforma koju ćemo pokrenuti na svim jezicima u regionu, pod pokroviteljstvom projekta koji implementiraju AIRE centar i Sekretarijat RAI, doprinijet će ovim naporima skupljanjem svih resursa, uključujući informacije o propisima, materijale za obuku i publikacije. Moramo ih učiniti lako dostupnim praktičarima na njihovim jezicima” podijelila je Biljana Braithwaite, programska direktorica AIRE centra za Zapadni Balkan.

Braithwaite je istakla potrebu za kontinuiranim povećanjem međuregionalne saradnje i omogućavanjem razmjene dobre prakse među praktičarima, imajući u vidu da zemlje Zapadnog Balkana dijele slične probleme u aktivnostima oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom.

“Moramo podržati razvoj efektivnih pravnih i institucionalnih okvira, te implementaciju i primjenu novih zakona i postupanja u istragama“, zaključuje Braithwaite.

Ekspertica za pitanja upravljanja i oduzimanje nelegano stečene imovine Jill Thomas predstavila je informacije o trenutnom stanju i pregledu projekata tehničke pomoći na Zapadnom Balkanu u ovoj oblasti. Mapiranjem regionalnih projekata u skladu sa međunarodnim i regionalnim standardima za povrat imovine i najboljom praksom, mogu se identificirati nedostaci koji traže pažnju u podršci zemljama Zapadnog Balkana. Ovo će izbjeći dupliranje napora i osigurati komplementaran pristup pružalaca tehničke pomoći.

“Oduzimanje i upravljanje nelegalno stečenom imovinom je na dnevnom redu politika u svim zemljama u regionu. Međutim, on je sadržan kao aspekt u mješavini strategija, a ne daje mu se poseban fokus. Neke zemlje još uvijek nisu uspostavile ili odredile urede nadležne za ovo pitanje. Oni koji jesu, još uvijek zahtijevaju podršku u dovođenju ovih kancelarija na dobar nivo kapaciteta i efikasnosti”, rekla je Thomas.

Analiza ponovo potvrđuje da i dalje postoji visoka razina trening programa o finansijskim istragama, sa fokusom na pitanja oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom. Međutim, organi za sprovođenje zakona i tužioci i dalje imaju poteškoća u mapiranju imovine i povezivanju sa njihovim stvarnim vlasnicima.

“Svih 6 jurisdikcija uvele su neki oblik proširenog konfiskovanja imovine u svoje zakone. Međutim, dalje je potrebna podrška u razumijevanju i praktičnoj primjeni ovih novih zakona. Također, sve zemlje imaju neki oblik zakona koji dozvoljavaju ponovnu upotrebu konfiskovane imovine. Međutim, potreban je dalji rad na uvođenju sveobuhvatnijih i sistematičnijih zakona i procesa koji će omogućiti ponovnu upotrebu iste za korist države i društva u cijelom regionu”, dodaje Thomas.

Potrebna je dalja podrška ministarstvima pravde, posebno odjelima za međunarodnu saradnju u pregovorima za potrebe sklapanja bilateralnih, multilateralnih i regionalnih sporazuma o podjeli imovine. Službenici za provođenje zakona i tužioci i dalje izvještavaju da međunarodna saradnja u povratu imovine ostaje jedan od aspekata s najvećim izazovom uspješnog oduzimanja.

“Analiza naglašava da je potrebna veća podrška kako bi se osigurala operativna međuagencijska saradnja. Na strateškom nivou, u idealnom slučaju, agencije bi se trebale udružiti u radnu grupu ili komitet kako bi se zajednički bavile izazovima povrata imovine”, zaključuje Thomas.

Desislava Gotskova, rukovodilac Sekretarijata RAI, istakla je važnost dobre koordinacije između donatorske zajednice, korisnika i partnera u implementaciji u osiguravanju efektivnosti programa i projekata koji se sprovode u regionu.

“Regionalna saradnja je neophodna za efikasnu borbu protiv korupcije. Članice RAI sa Zapadnog Balkana i šire, uključujući Moldaviju i zemlje članice EU Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju, posvećene su zajedničkoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi. To je najbolji put naprijed”, zaključila je Gotskova.

Danas su na sastanku predstavljene aktivnosti Centra za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), Vijeća Evrope, GIZ-a, OSCE-a, Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala za droge i criminal (UNODC), te više projekata Evropske unije koji se tiču ove teme, kao organizacije koje predvode u implementaciji aktivnosti u ovoj oblasti u regionu.

Izvor; https://www.klix.ba/vijesti/regija/zemlje-zapadnog-balkana-dijele-probleme-u-oduzimanju-i-upravljanju-nelegalno-stecenom-imovinom/220121088