Zemlje Zapadnog Balkana dijele probleme u oduzimanju i upravljanju nelegalno stečenom imovinom
Objavljeno: 21, Januar 2022.
|BG|EN|RO|

AIRE Centar i Sekretarijat Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), uz podršku Vlade Velike Britanije, bili su domaćini Drugog regionalnog sastanka sa predstavnicima vodećih projekata u oblasti unapređenja i reforme sistema oduzimanja i upravljanja nezakonito stečenom imovinom na Zapadnom Balkanu.

Učesnici sastanka su istakli rezultate postignute u reformskim procesima. Istovremeno, napomenuli su da sve zemlje u regionu i dalje dijele izazove u primjeni novih mehanizama uvedenih u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

“Jurisdikcije širom Zapadnog Balkana prolaze kroz značajno usklađivanje sa međunarodnim standardima i dobrom praksom u oblasti povrata imovine. Efikasnija saradnja među pružaocima regionalne tehničke pomoći dodatno će podržati nadležne institucije u regionu i pomoći im da bolje planiraju i da koordiniraju sve trenutne i buduće potrebe i programe oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom. Online platforma, koju ćemo pokrenuti na svim jezicima u regionu, pod pokroviteljstvom projekta koji implementiraju AIRE Centar i Sekretarijat RAI, doprinijet će tim naporima skupljanjem svih resursa, uključujući informacije o propisima, materijale za obuku i publikacije. Moramo da ih učinimo lako dostupnim praktičarima na njihovim jezicima”, istakla je Biljana Braithwaite, programska direktorica AIRE Centra za Zapadni Balkan.

Direktorica Braithwaite je istakla da je potrebno kontinuirano povećanje međuregionalne saradnje i omogućavanje razmjene dobre prakse među praktičarima, imajući u vidu da zemlje Zapadnog Balkana dijele slične probleme u aktivnostima oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom.

“Moramo da podržimo razvoj efektivnih pravnih i institucionalnih okvira, te implementaciju i primjenu novih zakona i postupanja u istragama“, zaključila je direktorica Braithwaite.

Ekspertica za pitanja oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom Jill Thomas predstavila je informacije o trenutnom stanju i pregledu projekata tehničke pomoći na Zapadnom Balkanu u ovoj oblasti. Mapiranjem regionalnih projekata, u skladu sa međunarodnim i regionalnim standardima za povrat imovine i najboljom praksom, mogu da se identificiraju nedostaci na koje treba obratiti pažnju u podršci zemljama Zapadnog Balkana. Na taj način će se izbjeći dupliranje napora i osigurati komplementaran pristup pružalaca tehničke pomoći.

“Oduzimanje i upravljanje nelegalno stečenom imovinom je na dnevnom redu politike u svim zemljama u regionu. Međutim, ono je sadržano kao aspekt mješavine svih strategija, a pri tome mu se ne daje posebna pažnja. Neke zemlje još uvijek nisu uspostavile, ili odredile urede nadležne za to pitanje. One koje su to uradile još uvijek zahtijevaju podršku kako bi kapacitet i efikasnost tih kancelarija dovele nadobar nivo ”, rekla je Jill Thomas.

Analiza ponovo potvrđuje da je i dalje visok nivo trening-programa o finansijskim istragama sa fokusom na pitanja oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom. Međutim, organi za provođenje zakona i tužioci i dalje imaju poteškoća pri mapiranju imovine i povezivanju sa njihovim stvarnim vlasnicima.

“Svih šest jurisdikcija u svoje zakone uvelo je neki oblik proširenog konfiskovanja imovine. Međutim, i dalje je potrebna podrška u razumijevanju i praktičnoj primjeni ovih novih zakona. Također, sve zemlje imaju u nekom obliku zakone koji dozvoljavaju ponovnu upotrebu konfiskovane imovine.Ali, potrebno je dalje raditi na uvođenju sveobuhvatnijih i sistematičnijih zakona i procesa koji će omogućiti da se ta imovina ponovno upotrijebi u korist države i društva u cijelom regionu”, dodala je Jill Thomas.

Također, potrebna je dalja podrška ministarstvima pravde, posebno odjelima za međunarodnu saradnju, u pregovorima pri sklapanju bilateralnih, multilateralnih i regionalnih sporazuma o podjeli imovine. Službenici za provođenje zakona i tužioci i dalje izvještavaju da je međunarodna saradnja u povratu imovine jedan od najizazovnijih aspekata za uspješnog oduzimanja imovine.

“U analizi se naglašava da je potrebna veća podrška kako bi se osigurala operativna međuagencijska saradnja. Na strateškom nivou, u idealnom slučaju, agencije bi trebale da se udružeu radnu grupu ili komitet kako bi se zajednički bavile izazovima pri povratu imovine”, zaključila je Jill Thomas.

Desislava Gotskova, rukovodilac Sekretarijata RAI, istakla je da je važna dobra koordinacija između donatorske zajednice, korisnika i partnera u implementaciji osiguranja efektivnosti programa i projekata koji se provode u regionu.

“Regionalna saradnja je neophodna za efikasnu borbu protiv korupcije. Članice RAI sa Zapadnog Balkana i šire, uključujući Moldaviju i zemlje članice EU Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju, posvećene su zajedničkoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala u Jugoistočnoj Evropi. To je najbolji put naprijed”, zaključila jeDesislava Gotskova.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti Centra za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), Vijeća Evrope, GIZ-a, OSCE-a, Ureda Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), te više projekata Evropske unije u vezi sa ovom temom, kao organizacija koje predvode u implementaciji aktivnosti u ovoj oblasti u regionu.

Izvor; https://www.klix.ba/vijesti/regija/zemlje-zapadnog-balkana-dijele-probleme-u-oduzimanju-i-upravljanju-nelegalno-stecenom-imovinom/220121088