O nama

AIRE centar i RAI – Regionalna saradnja predstavlja kamen temeljac delotvorne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije

Program za Zapadni Balkan AIRE centra i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) su udružili snage kako bi proširili i ojačali kapacitete regionalnih sudskih sistema i institucija da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu i u Bugarskoj, Hrvatskoj, Moldaviji i Rumuniji putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom. RAI i AIRE centar su uz podršku britanske Vlade razvili Regionalnu mrežu stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi, koja aktivnosti sprovodi u saradnji sa pravosudnim institucijama, donosiocima oduka, stručnjacima za oduzimanje imovinske koristi i predstavnicima akademske zajednice.

AIRE centar je nevladina organizacija koja promoviše svest o evropskom pravu i pruža podršku žrtvama povreda ljudskih prava. Njegov tim međunarodnih pravnika pruža informacije, podršku i savete o pravnim standardima Evropske unije i Saveta Evrope. AIRE centar ima bogato iskustvo u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava i do sada je učestvovao u raspravama o više od 150 predmeta. AIRE centar je tokom prethodne dve decenije izgradio jedinstveni ugled na Zapadnom Balkanu, u kojem sarađuje sa pravosudnim sistemima ovog regiona na svim nivoima.

AIRE centar tesno sarađuje sa ministarstvima pravde, centrima za obuku nosilaca pravosudnih funkcija i ustavnim i vrhovnim sudovima na sprovođenju, podršci i pomoći dugoročnom razvoju vladavine prava i reformskim projektima. AIRE centar takođe sarađuje sa NVO sektorom širom regiona kako bi doprineo podsticanju pravnih reformi i poštovanja osnovnih prava. Njegov se rad od samog početka temelji na nastojanju da osigura da svi mogu praktično i delotvorno ostvarivati svoja zakonska prava. To u praksi podrazumeva unapređenje i olakšavanje valjane primene Evropske konvencije o ljudskim pravima, podršku procesu evropskih integracija putem jačanja vladavine prava i obezbeđivanja punog priznanja ljudskih prava, kao i podsticanje saradnje među sudijama i pravnim stručnjacima širom regiona.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) predstavlja međuvladinu regionalnu organizaciju, čija je misija da predvodi regionalnu saradnju radi podrške antikorupcijskim naporima obezbeđivanjem zajedničke platforme za diskusije, kao i za razmenu znanja i najbolje prakse. RAI predstavlja regionalni centar preko kojeg vlasti iz regiona udružuju napore usmerene na suzbijanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi. Devet država su članice RAI: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Moldavija Rumunija, Severna Makedonija i Srbija, dok Gruzija, Poljska i Slovenija učestvuju u njenom radu u svojstvu posmatrača.

RAI služi kao konkretan i vidljiv dokaz posvećenosti njenih država članica kontinuiranoj, usaglašenoj i koordiniranoj borbi protiv korupcije u JIE. RAI je izgradila zajedničku regionalnu platformu za diskusije između organa vlasti i građanskog društva i svoju misiju efikasno ostvaruje pružanjem prilagođene obuke i prilika za uzajamno učenje i razmenu savremenih proizvoda znanja, inovativnih komunikacionih alatki, kao i prilika za razmenu dobrih praksi u multidisciplinarnom okruženju.

 

O Mreži

Regionalna mreža stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom (AR mreža) obezbeđuje nastavak unapređenja komunikacije, dijaloga i saradnje u regionu i integrisanja relevantnih međunarodnih standarda.

AR mreža posvećenim profesionalcima i stručnjacima obezbeđuje prostor za jačanje veza i saradnje u cilju unapređenja partnerstava i regionalnog pristupa oduzimanju imovinske koristi. Njome se kreira ambijent u kojem dijalog i saradnja u regionu mogu nastaviti da rastu i doprineti integrisanju relevantnih međunarodnih standarda i njihove primene širom regiona.

Kriminal ne poznaje granice. Institucije koje se bore protiv kriminala su ograničene granicama i nadležnostima. U tim razlikama leže brojni izazovi sa kojima se institucije suočavaju u svojoj misiji da se bore protiv nekažnjivosti. AIRE centar (AIRE) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) od 2018. godine sprovode regionalni projekat jačanja kapaciteta ključnih institucija za delotvorno sprovođenje mera oduzimanja imovinske koristi, koji se usredsređuje na unapređenje regionalne saradnje u predmetima oduzimanja imovinske koristi. Projekat je već doveo do značajnog unapređenja veština i kapaciteta stručnjaka zemalja širom Jugoistočne Evrope za delotvorno sprovođenje režima oduzimanja imovinske koristi. Sada je od ključnog značaja da nastavimo sa razvojem tih veština i inkorporiramo najbolje prakse oduzimanja imovinske koristi kako bismo obezbedili da se koristi od projekta osećaju i u godinama koje slede.

Zato je prekogranična saradnja od ključnog značaja za antikorupcijske mere. Zato je cilj AR mreže da kreira široku mrežu sudija i tužilaca, predstavnika agencija za upravljanje oduzetom imovinom i akademske zajednice i drugih stručnjaka u cilju jačanja regionalne saradnje u trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom. AR mreža ima za cilj da unapredi komunikaciju i saradnju među profesionalcima u regionu, što će u konačnici dovesti do veće međunarodne saradnje u predmetima oduzimanja imovinske koristi, kao i do integrisanja i harmonizacije međunarodnih standarda i najboljih praksi u ovom kontekstu. Ona će stoga predstavljati glavni deo programa jačanja kapaciteta.

AR mreža će doprineti utvrđivanju i razmeni najboljih praksi, tehnika za rešavanje problema i pouka. Uspešna priča iz Severne Makedonije nadahnjuje stručnjake u Crnoj Gori da se zalažu za promene važećeg zakonodavstva koje bi olakšale prevazilaženje izazova u njegovoj praktičnoj primeni. Primer iz Bosne i Hercegovine može da posluži kao vodič za praktičare u Srbiji.

Unapređenje regionalne i međunarodne saradnje u postupku oduzimanja imovinske koristi od ključnog je značaja na ovom putu. Zajedno možemo da pratimo delotvornu primenu mera oduzimanja imovinske koristi u regionu. Informisani o iskustvima iz regiona, preko mreže možemo da promovišemo harmonizaciju i standardizaciju standarda i prakse.

Konačno, AR Mreža će povećati razumevanje različitih nacionalnih sistema širom regiona. Svaka obuka, sastanak i aktivnost predstavljaju priliku da sa drugima podelimo svoje specifičnosti. Promovisanjem uspešnih priča, AR mreža može i mora da temu oduzimanja imovinske koristi približi javnosti. Naš cilj i misiju ćemo ostvariti samo ako uživamo podršku javnosti. Što je bolje razumevanje mehanizama za borbu protiv kriminala, to ćemo imati više saveznika. A to je ključna tema naše mreže – pronalazimo partnere, učimo jedni od drugih i zajedno rastemo.

Zona za članove

Platforma također ima zonu namijenjenu članovima Mreže. Putem ove zone, članovi mogu zatražiti i dobiti podršku od administratora Platforme.

Zona pruža informacije o članovima mreže, kao i druge usluge, uključujući i registraciju za učešće na događajima.

Ukoliko ste već član, pristupite zoni OVDJE. Ako želite da se prijavite za članstvo u AR Mreži, molimo pišite nam.