O nama

AIRE Centar i RAI – Regionalna saradnja predstavlja kamen-temeljac djelotvorne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije

Program za Zapadni Balkan AIRE Centra i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) su udružili snage kako bi proširili i ojačali kapacitete regionalnih sudskih sistema i institucija da se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu i u Bugarskoj, Hrvatskoj, Moldaviji i Rumuniji putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Uz podršku britanske Vlade, RAI i AIRE Centar su razvili Regionalnu mrežu stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi, koja provodi aktivnosti u saradnji sa pravosudnim institucijama, donosiocima odluka, stručnjacima za oduzimanje imovinske koristi i predstavnicima akademske zajednice.

AIRE Centar je nevladina organizacija koja promoviše svijest o evropskom pravu i pruža podršku žrtvama povreda ljudskih prava. Njegov tim međunarodnih pravnika pruža informacije, podršku i savjete o pravnim standardima Evropske unije i Savjeta Evrope. AIRE Centar ima bogato iskustvo u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava i do sada je učestvovao u raspravama o više od 150 predmeta. Tokom prethodne dvije decenije AIRE Centar je izgradio jedinstveni ugled na Zapadnom Balkanu pri čemu sarađuje sa pravosudnim sistemima tog regiona na svim nivoima.

AIRE Centar tijesno sarađuje sa ministarstvima pravde, centrima za obuku nosilaca pravosudnih funkcija i ustavnim i vrhovnim sudovima pri provođenju, podršci i pomoći dugoročnom razvoju vladavine prava i reformskim projektima. AIRE Centar, takođe, sarađuje sa sektorom NVO širom regiona kako bi doprinio podsticanju pravnih reformi i poštivanju osnovnih prava. Od samog početka njegov rad se temelji na nastojanju da osigura da svi mogu praktično i djelotvorno ostvarivati svoja zakonska prava. U praksi to podrazumijeva unapređenje i olakšavanje valjane primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima, podršku procesu evropskih integracija putem jačanja vladavine prava i obezbjeđivanja punog priznanja ljudskih prava, kao i podsticanje saradnje među sudijama i pravnim stručnjacima širom regiona.

Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) predstavlja međuvladinu regionalnu organizaciju čija je misija da predvodi regionalnu saradnju radi podrške antikorupcijskim naporima tako što će obezbijediti zajedničku platformu za diskusiju, kao i za razmjenu znanja i najbolje prakse. RAI predstavlja regionalni centar putem kojeg vlasti iz regiona udružuju napore usmjerene na suzbijanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi. Članice RAI su devet država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Moldavija, Rumunija, Sjeverna Makedonija i Srbija, a Gruzija, Poljska i Slovenija učestvuju u njenom radu u svojstvu posmatrača.

RAI služi kao konkretan i vidljiv dokaz posvećenosti njenih država članica kontinuiranoj, usaglašenoj i koordiniranoj borbi protiv korupcije u JIE. Ona je izgradila zajedničku regionalnu platformu za diskusiju između organa vlasti i građanskog društva, te svoju misiju efikasno ostvaruje pružanjem prilagođene obuke i prilika za uzajamno učenje i razmjenu savremenog znanja, inovativnih komunikacionih alatki, kao i prilika za razmjenu dobrih praksi u multidisciplinarnom okruženju.

 

O Mreži

Regionalna mreža stručnjaka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom (AR mreža) obezbjeđuje da se nastavi unapređenje komunikacije, dijaloga i saradnje u regionu i integrisanje relevantnih međunarodnih standarda.

Posvećenim profesionalcima i stručnjacima AR mreža obezbjeđuje prostor za jačanje veza i saradnje radi unapređenja partnerstava i regionalnog pristupa oduzimanju imovinske koristi. Njome se kreira ambijent u kojem dijalog i saradnja u regionu mogu nastaviti da rastu i da doprinesu integrisanju relevantnih međunarodnih standarda i njihovoj primjeni širom regiona.

Kriminal ne poznaje granice. Institucije koje se bore protiv kriminala su uslovljene granicama i nadležnostima. Te razlike predstavljaju brojne izazove sa kojima se suočavaju institucije u svojoj misiji da se bore protiv nekažnjivosti. Od 2018. godine AIRE Centar (AIRE) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) provode regionalni projekat jačanja kapaciteta ključnih institucija za djelotvorno provođenje mjera za oduzimanje imovinske koristi, koji se usredsređuje na unapređenje regionalne saradnje u predmetima oduzimanja imovinske koristi. Projekat je već značajno unaprijedio vještine i kapacitet stručnjaka zemalja širom Jugoistočne Evrope za djelotvorno provođenje režima oduzimanja imovinske koristi. Sada je od ključnog značaja da nastavimo da razvijamo te vještine i da inkorporiramo najbolju praksu oduzimanja imovinske koristi kako bismo obezbijedili da se koristi ovog projekta osjete i u godinama koje slijede.

Zato prekogranična saradnja ima ključni značaj za antikorupcijske mjere. Cilj AR mreže jeste da kreira široku mrežu sudija i tužilaca, predstavnika agencija za upravljanje oduzetom imovinom i akademske zajednice i drugih stručnjaka kako bi se jačala regionalna saradnja u trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Takođe, cilj AR mreže jeste da unaprijedi komunikaciju i saradnju među profesionalcima u regionu, što će, u konačnici, dovesti do veće međunarodne saradnje u predmetima oduzimanja imovinske koristi, kao i do integrisanja i harmonizacije međunarodnih standarda i najbolje prakse u ovom kontekstu. Stoga će ona predstavljati glavni dio programa jačanja kapaciteta.

AR mreža će doprinijeti utvrđivanju i razmjeni najbolje prakse, tehnika za rješavanje problema i pouka. Uspješna priča iz Sjeverne Makedonije nadahnjuje stručnjake u Crnoj Gori da se zalažu za promjene važećeg zakonodavstva koje bi olakšale prevazilaženje izazova u njegovoj praktičnoj primjeni. Primjer iz Bosne i Hercegovine može da posluži kao vodič za praktičare u Srbiji.

Unapređenje regionalne i međunarodne saradnje u postupku oduzimanja imovinske koristi ima ključni značaj na tom putu. Zajedno možemo da pratimo djelotvornu primjenu mjera za oduzimanje imovinske koristi u regionu. Informisani o iskustvima iz regiona, putem ove mreže možemo da promovišemo harmonizaciju i standardizaciju normi i prakse.

Konačno, AR mreža će povećati razumijevanje različitih nacionalnih sistema širom regiona. Svaka obuka, sastanak i aktivnost predstavljaju priliku da podijelimo sa drugima svoje specifičnosti. Promovisanjem uspješnih priča AR mreža može i mora da približi javnosti temu oduzimanja imovinske koristi. Naš cilj i misiju ćemo ostvariti samo ako budemo uživali podršku javnosti. Što je bolje razumijevanje mehanizama za borbu protiv kriminala, to ćemo imati više saveznika. To je ključna tema naše mreže – pronalazimo partnere, učimo jedni od drugih i zajedno rastemo.

Zona za članove

Platforma, takođe, ima zonu namijenjenu članovima Mreže. Putem te zone članovi mogu zatražiti i dobiti podršku od administratora Platforme.

Zona pruža informacije o članovima mreže, kao i druge usluge, uključujući i registraciju za učestvovanje na događajima.

Ukoliko ste već član, pristupite zoni OVDJE. Ako želite da se prijavite za članstvo u AR Mreži, molimo vas da nam pišete.