За нас

Центърът AIRE и RAI – Регионалното сътрудничество като крайъгълен камък на ефективната борба с организираната престъпност и корупцията

Центърът за консултации за индивидуалните права (AIRE) със своята Програма за Западните Балкани и Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) обединиха усилията си за разширяване и подобряване на капацитета на регионалните съдебни системи и институции за борба с корупцията и организираната престъпност в Западните Балкани, България, Хърватия, Молдова и Румъния чрез укрепване на регионалното сътрудничество при възстановяването на активи. С подкрепа от правителството на Обединеното кралство, RAI и Центърът AIRE разработиха Регионална мрежа на експертите в областта на възстановяването на активи, която работи в сътрудничество със съдебни институции, лица с правомощия за вземане на решения, професионалисти в областта на възстановяването на активи и представители на академичните среди.

Центърът за консултации за индивидуалните права (AIRE) е неправителствена организация, която повишава информираността за правата съгласно европейското право и оказва подкрепа на жертви на нарушения, свързани с трафик на хора. Екип от международни адвокати предоставя информация, подкрепа и консултации относно правните стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа. Екипът има опит със съдопроизводство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, участвал е в повече от 150 дела. Работейки в продължение на вече двадесет години на всички нива на съдебните системи в региона, Центърът AIRE си създаде ненадмината репутация в Западните Балкани. Той се сътрудничи тясно с министерствата на правосъдието, съдебни образователни центрове, конституционни и върховни съдилища, за да води, подкрепя и съдейства за развитие на върховенството на правото и по проекти за реформи в дългосрочен план. Центърът AIRE си сътрудничи и с неправителствения сектор в региона, като помага при насърчаване на правни реформи и зачитане на основните права. В основата на работата му винаги е била идеята да гарантира, че всички хора могат реално и ефективно да се ползват със законните си права. На практика това означава насърчаване и улесняване на правилното прилагане на Европейската конвенция за правата на човека, съдействие в процеса на европейска интеграция чрез укрепване на върховенството на закона и осигуряване на пълно признаване на правата на човека, както и насърчаване на сътрудничеството между съдиите и професионалистите в правната сфера в региона.

Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) е регионална междуправителствена организация, чиято мисия е да води регионалното сътрудничество в подкрепа на усилията за борба с корупцията, като осигурява обща платформа за дискусии чрез споделяне на знания и добри практики. RAI функционира като регионален хъб, чрез който правителствата в региона могат да обединяват усилията си за справяне с корупцията в Югоизточна Европа. В RAI членуват девет държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Молдова, Черна Гора, Северна Македония, Румъния и Сърбия, като Грузия, Полша и Словения са наблюдатели.

RAI служи като конкретно и видимо доказателство за ангажимента на страните членки за продължаване на общи и координирани усилия срещу корупцията в Югоизточна Европа. RAI изгради обща регионална платформа за дискусии между правителствата и гражданското общество и ефикасно изпълнява мисията си чрез специализирани обучения, предаване на знания между колеги и обмен на съвременни познавателни продукти, иновативни комуникационни инструменти и споделяне на добри практики в мултидисциплинарна среда.

За мрежата

Регионалната мрежа за възстановяване на активи (Мрежа за ВА) спомага за непрекъснатото нарастване на комуникацията, диалога и сътрудничеството в региона, както и за приемането на съответните международни стандарти.

Мрежата за ВА е място за отдадени професионалисти и експерти в областта с оглед укрепване на връзките и сътрудничеството. Целта е да се подкрепят партньорствата и да се насърчи регионален подход към възстановяването на активи. Мрежата за ВА осигурява условия, в които сътрудничеството в региона може да продължи да расте, като помага за приемане и изпълнение на съответните международни стандарти в целия регион.

За престъпността няма граници. Институциите, които се борят с престъпността обаче, функционират в рамките на граници и юрисдикции. В тази разлика се крият много от ключовите предизвикателства пред институциите в мисията им да се борят с безнаказаността. От 2018 г. Центърът за консултации за индивидуалните права (AIRE) и Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) работят по регионален проект за укрепване на капацитета на ключовите институции за ефективно изпълнение на мерки за възстановяване на активи с акцент върху насърчаване на регионалното сътрудничество в случаи на възстановяване на активи. Проектът вече доведе до значителни подобрения на уменията и капацитета на юрисдикции в Югоизточна Европа при изпълнението на ефективни режими за възстановяване на активи. Сега е важно да продължим да развиваме тези умения и да възприемем добри практики в работата по случаи на възстановяване на активи, за да се осигури продължаващо действие на ползите от проекта през следващите години.

Ясно е, че трансграничното сътрудничество е от изключително значение за мерките против корупцията. Ето защо целта на Мрежата за ВА е да създаде широка мрежа от съдии, прокурори, представители на служби за управление на активи, академични представители и други професионалисти с оглед укрепване на регионалното сътрудничество в процеса на конфискация на облаги от престъпна дейност. Мрежата за ВА има за цел да подобри комуникацията и сътрудничеството между работещите в тази сфера в региона, като в общ план доведе до засилване на международното сътрудничество по случаи за възстановяване на активи и до интегриране и спазване на международните стандарти и добри практики в този контекст. По тази причина тя ще бъде в основата на програми за изграждане на капацитет.

Мрежата ще даде възможност на членовете да идентифицират и споделят добри практики, техники за решаване на проблеми и поуки. Така например, успешен случай от Северна Македония може да вдъхнови експерти в Черна Гора да се застъпят за промени в националното законодателство, които да помогнат успехът да се възпроизведе през границите. По сходен начин примери за ефективни механизми за възстановяване на активи в Босна и Херцеговина могат да помогнат на колеги в Сърбия.

Държавите в региона са близки не само от географска гледна точка, но и предвид сходните предизвикателства пред тях, обусловени от общи социални, политически и исторически основания. В резултат на това знанията и опитът, придобити в една юрисдикция, лесно може да са от полза в друга.

Насърчаването на регионалното и международното сътрудничество в процеса на възстановяване на активи има решаващо значение по пътя към ефективно изпълнение на мерки за възстановяване на активи. Работата в сътрудничество е най-ефективният начин за мониторинг на ефективното изпълнение на мерките за възстановяване на активи в региона. Допълвана с опит от целия регион, Мрежата ще бъде важен инструмент за насърчаване на хармонизация на стандартите и практиките.

От една страна е ясно, че юрисдикциите в региона са изправени пред сходни предизвикателства, но от друга страна е също толкова важно предвид да се вземат и да се потърси разбиране за разликите между националните системи в региона. Така всяка обучителна сесия, среща и събитие дава възможност на членовете да обменят информация да спецификите на националните системи.

На последно място, чрез представянето на успешни истории Мрежата може и трябва да направи темата за възстановяване на активи по-близка до обществеността. Единствено с по-широка обществена подкрепа може да бъде изпълнена мисията за ефективно изпълнение на мерки за възстановяване на активи. На базата на по-голямо разбиране на механизмите за борба с престъпността Мрежата за ВА може да расте както като брой членове, така и като обхват. По този начин тя ще изпълнява основната си цел: да събира хората, за да се учат един от друг и да споделят ползите от възприемането на подход на сътрудничество.

Членове на Мрежата за ВА

Платформата включва и зона само за членове. Чрез нея членовете могат да искат и получават подкрепа от администраторите на платформата.

В зоната е предоставена информация за членовете на мрежата и различни услуги, включително регистрация за събития.

Ако вече сте член, можете да влезете в зоната ОТТУК. Ако искате да кандидатствате за член на Мрежата за ВА, моля, пишете ни.