Sudije, tužioci i stručni saradnici iz regiona: Važna razmjena iskustava u oduzimanju nelegalno stečene imovine
Objavljeno: 7, Februar 2022.
|AL|EN|

AIRE Centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) danas su održali seminar o standardima i praksi oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelom, koji je okupio sudije, tužioce, ali i savjetnike i saradnike u pravosudnim institucijama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Time su nastavljene zajedničke aktivnosti na izgradnji kapaciteta pravosuđa u ovoj važnoj temi radi osiguranja vladavine prava.

„Predavači na seminaru bili su sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije Radmila Dragičević-Dičić, specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore Miloš Šoškić i profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Eldan Mujanović. Imali smo više od 100 učesnika iz regiona, čime je još jednom potvrđena važnost regionalne saradnje i razmjene iskustava u ovoj oblasti“, poručila je Nevena Kostić, koordinatorka aktivnosti iz AIRE Centra.

Učesnici su imali priliku da saznaju više o značaju trajnog oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog djela, identifikovanju i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a zatim da se upoznaju i sa međunarodnim i domaćim standardima za prošireno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog djela.

„Uvažavajući sve sličnosti, ali i razlike u pravnim propisima, institucionalnim aranžmanima i stepenu razvoja sudske prakse u regionu, uzajamna saradnja policijskih, tužilačkih, sudskih i drugih involviranih organa u ovoj oblasti se mora kontinuirano razvijati. Učinitelji ovih krivičnih djela vrlo dobro regionalno sarađuju, te, između ostalog, koriste granice da prikrivaju nezakonito stečenu imovinu u drugim jurisdikcijama“, dodao je Eldan Mujanović, jedan od predavača na današnjem treningu.

„Prošireno oduzimanje nezakonito stečene imovine je zamišljeno tako da bude dodatni iskorak radi učinkovitosti sistema krivičnog pravosuđa, jer se njime zahvaća u cjelokupnu, pretpostavljenu kriminalno stečenu imovinu pojedinaca za koju ne postoji dovoljno uvjerljivih dokaza da je pribavljena na zakonit način. Cilj današnjeg webinara je da se identificiraju međunarodni standardi koji uređuju prošireno oduzimanje, kao i sličnosti i razlike u načinima kako je ono predviđeno u zakonima i sudskoj praksi jurisdikcija na Zapadnom Balkanu. Želimo da razmijenimo recentna iskustva iz tužilačke i sudske prakse kada je riječ o dometima primjene proširenog oduzimanja imovinske koristi u krivičnim postupcima“, napomenuo je Mujanović.

Programi obuke koji se realiziraju u okviru projekta „Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ provode se uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

„U okviru projektnih aktivnosti planiramo susrete u Prištini, Tirani i Podgorici, kojim ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti mrežu praktičara i eksperata u ovoj oblasti. Takođe, želimo da temu približimo javnosti i da otvorimo više prostora za razgovor o tome šta možemo da učimo jedni od drugih, što ćemo realizovati uskoro kroz novu online platformu posvećenu pitanju oduzimanja i upravljanja nelegalno stečenom imovinom u regionu. Podrška Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i izuzetna saradnja sa pravosudnim institucijama u svim državama Zapadnog Balkana jasna su poruka da prostora i spremnosti za napredak ima. Uz sve to, pozitivne reakcije učesnika koje smo danas okupili na treningu ohrabruju da nastavimo naše aktivnosti“, zaključila je Biljana Braithwaite, programska direktorka AIRE Centra za Zapadni Balkan.

Oduzimanje imovinske koristi je prisutno u pravnom nasljeđu regiona još od 1959. godine kao mjera bezbjednosti . U Krivičnom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1976. godine je prepoznato kao posebna krivičnopravna mjera. Danas zemlje regiona dijele slične izazove u ovoj oblasti zbog čega zajednički treninzi i edukacije otvaraju priliku za razmjenu dobrih praksi i reformskih procesa nužnih za efikasniji odgovor institucija na izazove koje donosi oduzimanje i upravljanje nelegalno stečenom imovinom .