Публикации

Kонфискација на имотна корист стекната со корупција, тешки кривични дела и организиран криминал (Преглед на меѓународните и европските стандарди, насоки и релевантна јуриспруденција на Eвропскиот суд за човекови права)

Kонфискација на имотна корист стекната со корупција, тешки кривични дела и организиран криминал (Преглед на меѓународните и европските стандарди, насоки и релевантна јуриспруденција на Eвропскиот суд за човекови права)

Употреба на конфискуван имот за општествени цели (Јакнење на отпорноста кон организираниот криминал и обнова на довербата на јавноста)

Употреба на конфискуван имот за општествени цели (Јакнење на отпорноста кон организираниот криминал и обнова на довербата на јавноста)

Борба против корупцијата во Западниот Балкан: зајакнување на регионалната соработка на полето на одземање на незаконски стекнат имот

Борба против корупцијата во Западниот Балкан: зајакнување на регионалната соработка на полето на одземање на незаконски стекнат имот

Прирачник за ефективно одземање на имотна корист од кривично дело во согласност со европските и меѓународните стандарди

Прирачник за ефективно одземање на имотна корист од кривично дело во согласност со европските и меѓународните стандарди

Ефективно спроведување на мерки за одземање на имотна корист од кривични дела во Западниот Балкан: преглед на регионална методологија за набљудување, главни репери и студии на случај од добра пракса

Ефективно спроведување на мерки за одземање на имотна корист од кривични дела во Западниот Балкан: преглед на регионална методологија за набљудување, главни репери и студии на случај од добра пракса

Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот – Прирачник

Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот – Прирачник