Ресурси

Комуникацијата меѓу практичарите за одземање на имот стекнат со кривично дело во регионот отвори можности за соработка, идентификување и споделување на најдобрите практики и научени лекции, со што се поттикнува понатамошно истражување и размена на информации. Во овој поглед, AIRE центарот и РАИ изградија ресурсна база, која ги вклучува најважните достапни документи и податоци поврзани со практичните предизвици на експертите во оваа област.

Пристапете до резимеа на клучните пресуди на Европскиот суд за човекови права, дознајте повеќе за предмети од јурисдикциите на Западниот Балкан и пристапете до законодавството за одземање на имот стекнат со кривично дело од целиот регион.

Исто така, во делот Ресурси, можете да најдете стратешки документи и акциони планови поврзани со одземање на имот стекнат со кривично дело во регионот, презентации од експерти и информации за трендовите во оваа област низ Европа. Доколку сакате да споделите примери на добра пракса, релевантни документи и податоци, слободно контактирајте нè.

ECtHR jurisprudence

Милорад УЛЕМЕК против Србија

Fevruari, 2021

Заклан против Хрватска

Dekemvri, 2021

Г.И.Е.М. С.р.л. (S.r.l.) и други против Италија [ГСС]

Juni, 2018

Џиниќ против Хрватска

Avgust, 2016

Grayson and Barnham против Обединетото Кралство

Dekemvri, 2008

ПРЕДМЕТ RAIMONDO против ИТАЛИЈА

Fevruari, 1994

Студии на случај

Конфискација од трето лице - Албанија

Финансиска истрага и меѓународна соработка - Босна и Херцеговина

Јавно познат случај на одземање на имотна корист - Косово

проширени надлежности за конфискација - Косово

неовластено производство, поседување и продажба на наркотични дроги - Црна Гора

Конфискација од трето лице - Црна Гора

Проширена конфискација - Црна Гора

Одземање на предмети и конфискација на имотна корист од кривични дела - Северна Македонија

Мериторна пресуда на Врхоовниот суд во врска со конфискација од трето лице

Доказни стандарди - Србија

конфискација на имотна корист од кривични дела во федерацијата на бих (фбих)

конфискација на имотна корист од кривични дела во северна македониа

одземање на незаконски стекнат имот во република србија

Законодавство

Закон за кривичната постапка

Septemvri 28, 2016

Кривичен законик

Fevruari 6, 2014