Ресурси

Комуникацијата меѓу практичарите за одземање на имот стекнат со кривично дело во регионот отвори можности за соработка, идентификување и споделување на најдобрите практики и научени лекции, со што се поттикнува понатамошно истражување и размена на информации. Во овој поглед, AIRE центарот и РАИ изградија ресурсна база, која ги вклучува најважните достапни документи и податоци поврзани со практичните предизвици на експертите во оваа област.

Пристапете до резимеа на клучните пресуди на Европскиот суд за човекови права, дознајте повеќе за предмети од јурисдикциите на Западниот Балкан и пристапете до законодавството за одземање на имот стекнат со кривично дело од целиот регион.

Исто така, во делот Ресурси, можете да најдете стратешки документи и акциони планови поврзани со одземање на имот стекнат со кривично дело во регионот, презентации од експерти и информации за трендовите во оваа област низ Европа. Доколку сакате да споделите примери на добра пракса, релевантни документи и податоци, слободно контактирајте нè.

Студии на случај

Конфискација од трето лице - Албанија

Финансиска истрага и меѓународна соработка - Босна и Херцеговина

конфискација на имотна корист од кривични дела во федерацијата на бих (фбих)

неовластено производство, поседување и продажба на наркотични дроги - Црна Гора

Конфискација од трето лице - Црна Гора

Проширена конфискација - Црна Гора

Јавно познат случај на одземање на имотна корист - Косово

проширени надлежности за конфискација - Косово

Одземање на предмети и конфискација на имотна корист од кривични дела - Северна Македонија

конфискација на имотна корист од кривични дела во северна македониа

Мериторна пресуда на Врхоовниот суд во врска со конфискација од трето лице

Доказни стандарди - Србија

одземање на незаконски стекнат имот во република србија

ЕСЧП јуриспруденција

Милорад УЛЕМЕК против Србија

Fevruari, 2021

Заклан против Хрватска

Dekemvri, 2021

Г.И.Е.М. С.р.л. (S.r.l.) и други против Италија [ГСС]

Juni, 2018

Џиниќ против Хрватска

Avgust, 2016

Grayson and Barnham против Обединетото Кралство

Dekemvri, 2008

ПРЕДМЕТ RAIMONDO против ИТАЛИЈА

Fevruari, 1994

Законодавство

Закон за кривичната постапка

Septemvri 28, 2016

Кривичен законик

Fevruari 6, 2014