Burimet

Komunikimi midis profesionistëve të kthimit të pasurive në rajon ka hapur mundësi për bashkëpunim, identifikimin dhe ndarjen e praktikave dhe mësimeve më të mira të nxjerra, duke inkurajuar kështu kërkime të mëtejshme dhe shkëmbim informacioni. Në këtë drejtim, Qendra AIRE dhe RAI kanë zhvilluar një bazë burimesh, e cila përfshin dokumentet dhe të dhënat më të rëndësishme të disponueshme në lidhje me sfidat praktike të ekspertëve në këtë fushë.

Merrni përmbledhjet e vendimeve kryesore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, mësoni më shumë rreth çështjeve nga juridiksionet e Ballkanit Perëndimor dhe lexoni legjislacionin për kthimin e pasurive nga i gjithë rajoni.

Gjithashtu, në seksionin Burimet, mund të gjeni dokumente strategjike dhe plane veprimi në lidhje me kthimin e pasurive në rajon, prezantime nga ekspertë dhe informacione rreth tendencave në këtë fushë në të gjithë Evropën. Nëse dëshironi të ndani shembuj të praktikave të mira, dokumente dhe të dhëna përkatëse, mos ngurroni të na kontaktoni. 

Studimet e rasteve

Hetim financiar dhe bashkëpunim ndërkombëtar - Bosnjën dhe Hercegovinën

KONFISKIMI I PRODUKTEVE TË VEPRËS PENALE NË BOSNJË DHE HERCEGOVINË (BiH)

Konfiskimi nga palë të treta - Kosoves

Një rast i profilit të lartë i kthimit të pasurisë - Kosovën

Prodhimi, posedimi dhe shitja e paautorizuar e drogave narkotike - Malit

Konfiskimi i mjeteve dhe i të ardhurave nga krimi - Maqedoninë e Veriut

KONFISKIMI I PRODUKTEVE TË KRIMITNË MAQEDONINË E VERIUT

Konfiskimi nga pala e tretë - Shqipërinë

KTHIMI I PASURIVE NË REPUBLIKËN E SERBISË

GEDN jurisprudenca

Zaklan kundër Kroacisë

Dhjetor, 2021

DOWNLOAD

Milorad ULEMEK kundër Serbisë

Shkurt, 2021

DOWNLOAD

G.I.E.M. S.r.l. dhe të Tjerë kundër Italisë (GC)

Qërshor, 2018

DOWNLOAD

Džinić kundër Kroacisë

Gusht, 2016

DOWNLOAD

Gogitidze dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë

Gusht, 2015

DOWNLOAD

Grayson dhe Barnham kundër Mbretërisë së Bashkuar

Dhjetor, 2008

DOWNLOAD

ÇËSHTJA RAIMONDO K. ITALISË

Shkurt, 1994

DOWNLOAD

Legjislacion

KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Dhjetor, 2014

DOWNLOAD

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shtator, 2011

DOWNLOAD

Ligji - Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë

Dhjetor, 2019

DOWNLOAD