Зона на членови

Ресурси

Борба против корупцијата и организираниот криминал во Западниот Балкан преку зајакнување на регионалната соработка во областа на одземање на имотна корист стекната со кривично дело

Последни вести

Судијката Мирјана Лазарова Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Судијката Мирјана Лазарова Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Мирјана Лазарова Трајковска, судијка на Врховниот суд на Северна Македонија и национална координаторка на проектот на AIRE/РАИ за регионално поврзување на експерти од областа на конфискација и управување со имот произлезен од кривично дело, денес истакна дека...

read more
Лазарова-Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Лазарова-Трајковска: Јавноста мора да знае што работат судовите, така ја враќаме вербата во владеењето на правото

Меѓународната соработка е клуч за борбата против организираниот криминал, а отворениот пристап кон јавноста, објавувањето на пресудите поврзани со организиран криминал, перење пари и корупција е од големо значење за јавноста

read more

Завршна конференција во Проектот за зајакнување на регионалната соработка во областа на одземање на имотна корист стекната со кривично дело во Југоисточна Европа (ВИДЕО)

На 9 март 2021 година AIRE центарот во соработка со Регионалната антикорупциска иницијатива (РАИ) ја организираше завршната конференција во својот двегодишен проект, посветен на зајакнување на регионалната соработка во областа на одземање на имотна корист стекната со...

read more

За платформата

Ефикасното спроведување на законската регулатива е невозможно без споделување знаења и искуства. Центарот AIRE и RAI го ставија тоа како врвен приоритет, здружувајќи ги судиите, обвинителите и другите експерти кои работат на полето на враќање на имотот. Овие напори доведоа до препознавање на потребата од воспоставување АР Платформа.

Ефективно спроведување на постоечката легислатива, и националната и меѓународната, е од клучно значење за успехот на борбата против криминалот и довербата на јавноста во националните и меѓународните институции. АР Платформата за одземање на имотна корист стекната со кривично дело во Западниот Балкан е поставена за да биде лесно достапна алатка за практичари, но исто така за припадници на академската заедница, доносители на одлуки, новинари и студенти, така што овозможува пристап кон релевантни едукативни материјали и публикации, новости и информации за најнеодамнешни случувања кои се значајни за регионот, студии на случај и примери од добра пракса.

Платформата е воспоставена да ја:

олесни комуникацијата и размената на практики меѓу практичарите од областа на одземање на имот стекнат со кривично дело

да обезбеди пристап до упатства и други ресурси

да стане алатка за залагање за напредок, така што ќе поттикнува идеи и иницијативи за зајакнување на владеењето на правото и борбата против организираниот криминал и корупцијата.

Преку оваа платформа, сакаме да обезбедиме поголема пристапност и да помогнеме во подигнувањето на свеста за одземање на имот стекнат со кривично дело како една од главните алатки во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Како онлајн алатка, Платформата го поддржува функционирањето на AР мрежата.

За проектот

AIRE центарот во соработка со Секретаријатот на РАИ и со поддршка од Владата на Обединетото Кралство го спроведува тригодишниот проект „Борба против корупцијата и организираниот криминал во Западниот Балкан преку зајакнување на регионалната соработка во областа на одземање на имотна корист стекната со кривично дело“.

Со овој проект се опфатени Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, a во него учествуваат и Бугарија, Хрватска, Молдавија и Романија.

Регионалниот проект за одземање на имотна корист стекната со кривично дело се фокусира врз:

Унапредување на програми за зајакнување на капацитетот на клучните институции, особено преку идентификување и споделување на најдобрa праксa и поуки,

Поттикнување на регионална и меѓународна соработка во процесот на одземање на имотна корист што е стекната со кривично дело,

Набљудување на ефективното спроведување на мерките за одземање на имотна корист стекната со кривично дело во регионот,

Промовирање на стории за остварени успеси и позитивна пракса во целиот регион.

 

Активностите опфаќаат:

Воспоставување на регионална мрежа на стручњаци за одземање на имотна корист стекната со кривично дело така што комуникацијата, дијалогот и соработката во регионот да продолжат да растат и да се поттикне примената на меѓународните стандарди.

Поддржување на преговори меѓу јурисдикциите за сеопфатни двострани и повеќестрани спогодби за поделба на одземен имот, усогласени со меѓународните конвенции и најдобрата пракса.

Развивање и залагање за усвојување на стандардизиран модел за прибирање и анализа на статистички податоци за одземен имот во Западниот Балкан.

Програми за градење на капацитетот на клучните институции, особено преку идентификување и споделување на најдобрa праксa и поуки.