Takim koordinues për skicimin e projekteve të asistencës teknike për kthimin e pasurive korrente në Ballkanin Perëndimor
Publikuar në: 27 Shtator 2021

Më 27 shtator 2021 u organizua takimi koordinues për skicimin e projekteve të asistencës teknike për kthimin e pasurive korrente në Ballkanin Perëndimor.

Objektivi i takimit ishte rritja e ndërgjegjësimit për projektet aktuale dhe të ardhshme të planifikuara për kthimin e pasurive në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe diskutimi i përfitimeve nga mbledhja e një takimi të rregullt koordinues të ofruesve të asistencës teknike, të përqendruar te kthimi i pasurive në Ballkanin Perëndimor.

Takimi u përqendrua te kthimi i pasurive në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar, veçanërisht te ngrirja dhe sekuestrimi në kuadrin e hetimeve financiare, menaxhimi, sekuestrimi dhe konfiskimi e pasurive, bashkëpunimi ndërkombëtar, asgjësimi i pasurive duke përfshirë ripërdorimin dhe mbledhjen e statistikave të kthimit të pasurive.

Takimi u pasua nga raporti që skicoi projektet rajonale të kthimit të pasurive me qëllim identifikimin e mangësive për mbështetje të mëtejshme për përfituesit dhe shmangien e mbivendosjes së përpjekjeve nga ofruesit e asistencës teknike që ofrojnë shërbimet e tyre në rajon.