Ефективно спроведување на мерки за одземање на имотна корист од кривични дела во Западниот Балкан: преглед на регионална методологија за набљудување, главни репери и студии на случај од добра пракса
Извештајот се состои од два дела. Делот I е преглед на регионална методологија за набљудување, најдобра практика и напредок, а тој ги презентира најважните стандарди изведени од меѓународните извори, особено од Европската унија

Издавач(и): Центар AIRE (Совети за индивидуални права во Европа) Регионална антикорупциска иницијатива (РАИ)

Автор(и): Биљана Брејтвејт, Владан Јоксимовиќ, Десислава Гоцкова

Година на издавање: 2020

ДОБИЈ ПУБЛИКАЦИЈА