Kонфискација на имотна корист стекната со корупција, тешки кривични дела и организиран криминал (Преглед на меѓународните и европските стандарди, насоки и релевантна јуриспруденција на Eвропскиот суд за човекови права)
Враќањето на имотната корист е едноставна идеја: законски поврат на противзаконито стекната добивка. Меѓутоа, во пракса враќањето на имотната корист или средства е сложена и мултидимензионална област на правото, која често налага комплексни практични процедури и вклучува повеќе страни и јурисдикции. Оваа публикација навлегува во оваа тема нудејќи сеопфатна анализа на меѓународните стандарди и судската пракса на тема конфискација со цел да им помогне на правните професионалци да се справат со предизвиците во врска со ефективната конфискација. Таа обезбедува увид и насоки вкоренети во меѓународните стандарди и правните преседани. Овие меѓународни инструменти служат како непроценлив водич за стекнување на темелно разбирање на меѓународната соработка во однос на конфискацијата на противзаконито стекната имотна корист.

Издавач(и): AIRE Центар

Уредници: Биљана Брејтвејт, Катарина Хaрби, Невена Костиќ

Година на издавање: 2024.

ДОБИЈ ПУБЛИКАЦИЈА