Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima
Godine 2017. AIRE Centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (Regional Anti-Corruption Initiative, RAI) zajedno su počeli da pružaju podršku jurisdikcijama u Jugoistočnoj Evropi (JIE) kako bi unaprijedil svoje kapacitete za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Godine 2018. te dvije organizacije su objavile studiju pod nazivom „Oduzimanje imovinske koristi na Zapadnom Balkanu: komparativna analiza zakonodavstva i prakse“ (Asset Recovery in the Western Balkans: A Comparative Analysis of Legislation and Practice), koja je pripremljena nakon opsežnih konsultacija s regionalnim i međunarodnim stručnjacima.

Izdavač(i): Centar za savjete o individualnim pravima u Evropi (AIRE Centar), Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI)

Autor(i): Krešimir Kamber, Will Ferris, Catharina Harby, Eriona Haxhia, Artur Selmani, Eldan Mujanović, Darko Datzer, Ganimete Ismajli, Aleksa Ivanović, Mirjana Lazarova-Trajkovska, Radmila Dragičević-Dičić

Godina izdavanja: 2020.

PREUZMI PUBLIKACIJU